Privacy statement

Stichting Bootvluchteling verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Stichting Bootvluchteling houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij de stichting betrokken zijn, maar geen donateur zijn.

Stichting Bootvluchteling roept haar donateurs en relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de stichting. Het werk van Stichting Bootvluchteling wordt voornamelijk gefinancierd door giften van kerken, fondsen en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer) om u gericht te kunnen informeren over ons werk, om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan en om giften te incasseren.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. Deze informatie wordt verzameld via een aanmeldformulier of een (papieren) machtigingsformulier.

Stichting Bootvluchteling maakt in principe geen gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. Incidenteel (maximaal 3 keer per jaar) maken wij gebruik van een externe partij die een mailing verstuurd naar hun adressenbestand met e-mailadressen van kerken in Nederland.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Stichting Bootvluchteling heeft de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van Stichting Bootvluchteling: info@bootvluchteling.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Stichting Bootvluchteling is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per e-mail of per brief voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stichting Bootvluchteling, Mariahoek 16, 3511 LG Utrecht (vanaf 1 juni 2018 Stationsweg 89, 6711 PM Ede).

E-mail

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief, als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Stichting Bootvluchteling hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Stichting Bootvluchteling maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of de links in onze e-mail worden aangeklikt. Op deze wijze kan Stichting Bootvluchteling haar informatie aan uverder optimaliseren en beter afstemmen op de interesses van de lezers. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen. De verzamelde informatie is niet terug te leiden naar individuen, maar geeft ons een algemeen beeld.

Contact met donateurs en relaties

Stichting Bootvluchteling informeert donateurs en relaties over haar werk via de website, per e-mail en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de Stichting Bootvluchteling te steunen door een financiële bijdrage of om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor de stichting.

Bezoek aan onze website

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Beveiliging

Stichting Bootvluchteling heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid

Stichting Bootvluchteling houdt het recht het privacybeleid te wijzigen.

Quote

‘De situatie in Moria is zó schrijnend en de problematiek zo complex. Ik heb niet de illusie dat ik die kan oplossen. Maar ik kijk altijd naar wat er wél kan. Ik kan geen jaar naar Lesbos, maar wel een paar dagen. Zo zal iedereen doen wat hij kan.

Jurrien ten Brinke